Příprava - křest

Příprava - křest

dsc6140

Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání“ (KKC 1212)

Křest dítěte

Křtem, který člověk přijímá, začíná nový způsob života podle křesťanských hodnot a ve společenství s Bohem a s církví. Rodiče, kteří v tuto chvíli rozhodují za své dítě, se při udílení svátosti křtu zavazují k tomu, že své dítě budou v této (katolické víře) vychovávat.

Obecně víme, že nejdůležitější při výchově dítěte je vlastní příklad rodičů. Chtějí-li tedy rodiče vzít na sebe tento úkol a svůj slib řádně naplňovat, je třeba, aby sami víru ve společenství žili. Jen tak je totiž možné dostát svému slovu

Proto by se rodiče měli zamyslet nad tím, zda křest jejich dítěte odpovídá způsobu jejich života, či případně, zda nenastoupit cestu, která by křtu dítěte odpovídala

Pokud chcete nechat pokřtít své dítě (dítě mladší pěti let), obraťte se na duchovního správce farnosti, a to v dostatečném předstihu (tedy ještě dříve, než začnete křtiny připravovat).

Zdůrazněme, že o křest dítěte žádají rodiče (ne babička, dědeček, ani nikdo jiný z příbuzných).

Kmotrem má být člověk, který aktivně žije svou víru, přijal svátost biřmování; pokud je ženatý či vdaná, má manželství uzavřené v kostele – toto by bylo vhodné vyžadovat alespoň od jednoho z případných dvou kmotrů.

Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, je třeba přinést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti. Taktéž chcete-li mít křest v jiné farnosti, je třeba přijít na faru v Českém Brodě a vyžádat si tento souhlas.

Křest dospělého

Příprava dospělých k přijetí křtu (katechumenát) trvá alespoň jeden rok. Dospělí přijímají svátost křtu obvykle o Velikonocích.

Pokud máte zájem o křest, obraťte se na duchovního správce farnosti.